2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Two energy-efficient cluster head selection techniques based on distance for wireless sensor networks 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 30 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Department of Computer Science, Khon Kaen University, Thailand 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 30 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 1 สิงหาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2014 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 33-38 
     Editors/edition/publisher IEEE 
     บทคัดย่อ Energy efficiency in data collection and transmission is always a crucial factor in wireless sensor networks (WSN). Thus, minimizing energy dissipation and maximizing network life-time are key factors in the design of routing protocols for WSNs. In this paper, based on Low Energy Adaptive Clustering Hierarchy (LEACH) protocols, we propose two new distance-based clustering routing protocols, which we call DB-LEACH and DBEA-LEACH. The first approach (distance-based) selects a cluster head node by considering geometric distance between the candidate nodes to the base station. To further improve DB-LEACH, DBEA-LEACH (distance-based energy-aware) additionally selects a cluster head not only based on distance, but also by examining residual energy of the node greater than the average residual energy level of nodes in the network. The simulation results show that our two proposed algorithm outperformed a traditional LEACH as well as its derivatives in terms of conserving energy such that prolonging network lifetime. 
ผู้เขียน
577020046-5 Mr. NGUYEN GIA TRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0