2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Radio Irregularity Obstacles-Aware Model for Wireless Sensor Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering (JTEC) 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universiti Tek 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 121-126 
     บทคัดย่อ Radio irregularity and signal attenuation are common phenomena in wireless sensor networks (WSNs) caused by many factors, such as the impact of environmental characteristics, the non-isotropic path losses, and especially, the obstacle on the transmission (multi) paths. The diversity of these phenomena make difficulty for accurate evaluation of WSNs’ applications which specifically require high coverage and connectivity. Thus, in this paper, we investigated the radio irregularity and signal power attenuation, primarily due to the obstacle in WSNs. With empirical data obtained from experiments using a well-known sensor node,i.e., MICAz, we found that the signal strength attenuation is different in each case according to obstacle characteristics. Then, we proposed a radio model, called Radio Irregularity Obstacle-Aware Model (RIOAM). The results obtained from real measurements are also supported with regard to those from the simulation. Our model effectiveness is justified against a radio irregularity model (RIM) – higher precision with the existence of obstacles in WSNs. 
     คำสำคัญ Obstacles; Radio irregularity; Radio model; Signal attenuation; Wireless sensor networks. 
ผู้เขียน
577020046-5 Mr. NGUYEN GIA TRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0