2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ An Energy-Efficient Point-Coverage-Aware Clustering Protocol in Wireless Sensor Networks 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 2 พฤษภาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International Journal of Ad Hoc and Ubiquitous Computing 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Inderscience Publisher 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Preserving coverage is one of the most essential functions to guarantee quality of service in wireless sensor networks. With this key constraint, the energy consumption of the sensors including their transmission behaviour is a challenging problem in term of how to efficiently use them while achieving good coverage performance. This research proposes a clustering protocol, point-coverage-aware (PCACP), based on point-coverage awareness with energy optimizations that focuses on a holistic view with respect to activation sensors, network clustering, and multi-hop communication, to improve energy efficiency, i.e., network lifetime extension while preserving coverage and maximizing the network coverage. The simulation results demonstrate the effectiveness of PCACP, which strongly improves the performance. Given a diversity of deployments with scalability concerns, PCACP outperformed other competitive protocols i.e., LEACH, CPCP, EADC, and ECDC in terms of conserving energy, sensing point coverage ratios, and overall network lifetime. 
     คำสำคัญ coverage-aware; point coverage; sensor activation; clustering; energy-efficient; wireless sensor networks; WSNs. 
ผู้เขียน
577020046-5 Mr. NGUYEN GIA TRI [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0