2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การจัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 30 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารอินฟอร์เมชั่น 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0859-015X 
     ปีที่ 24 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - มิถุนายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัย และเพื่อจัดทำคำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นการวิจัยจากเอกสาร โดยประยุกต์ใช้มาตรฐานการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ประชากรที่ศึกษา ได้แก่ เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2556 จำนวน 177 แฟ้ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบการลงรายการเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระดับชุดย่อยและระดับแฟ้ม ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะของเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามประกอบด้วย ลักษณะทางกายภาพของเอกสาร เนื้อหาสาระของเอกสาร บริบทของเอกสาร การจัดทำคำอธิบายเอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2556 ระดับชุดย่อย และระดับแฟ้ม ใช้มาตรฐานการจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2 (ISAD (G) 2nd edition)ได้ครบทั้ง 7 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 คำอธิบายเกี่ยวกับเอกสาร ส่วนที่ 2 คำอธิบายเกี่ยวกับบริบทของเอกสาร ส่วนที่ 3 คำอธิบายเนื้อหาและโครงสร้างของเอกสาร ส่วนที่ 4 คำอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการเข้าถึงและการใช้เอกสาร ส่วนที่ 5 คำอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 6 คำอธิบายเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือส่วนหมายเหตุ ส่วนที่ 7 คำอธิบายเกี่ยวกับการควบคุมการทำคำอธิบายเอกสาร สามารถนำมาใช้กับข้อมูลของเอกสารชุดย่อยและระดับแฟ้มได้ดี สะท้อนให้เห็นกระบวนการการจัดการจดหมายเหตุ ทำให้เห็นสภาพจดหมายเหตุในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นตัวแทนในการบ่งชี้ถึงตัวเอกสาร ช่วยในการเข้าถึงเอกสารที่จัดเก็บอยู่ในหอจดหมายเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการศึกษาลักษณะของเอกสารและสามารถนำไปจัดทำเครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุของงานจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เป็นมาตรฐานสำหรับจัดทำคำอธิบายจดหมายเหตุได้หลายระดับ  
     คำสำคัญ คำอธิบายเอกสารจดหมายเหตุ, เอกสารการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
ผู้เขียน
545080088-6 น.ส. มลทะวรรณ ธรรมจันทา [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0