2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Parallel Robust Cosmetic Makeup Facial Recognition Scheme Using Pearson Correlation Condition Optimizations 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร The International Arab Journal of Information Technology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Zarqa Private University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 16 
     ฉบับที่
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Makeup changes or the application of cosmetics constitute one of the challenges for the improvement of the recognition precision of human faces because makeup has a direct impact on facial features, such as shape, tone, and texture. Thus, this research investigates the possibility of integrating a statistical model using Pearson correlation (PC) to enhance the facial recognition accuracy. PC is generally used to determine the relationship between the training and testing images while leveraging the key advantage of fast computing. Considering the relationship of factors other than the features, i.e., changes in shape, size, color, or appearance, leads to a robustness of the cosmetic images. To further improve the accuracy and reduce the complexity of the approach, a technique using channel selection and the optimum index factor (OIF), including histogram equalization (HE), is also considered. In addition, to enable real-time (online) applications, this research applies parallelism to reduce the computational time in the pre-processing and feature extraction stages, especially for parallel matrix manipulation, without affecting the recognition rate. The performance improvement is confirmed by extensive evaluations using three cosmetic datasets compared to classic facial recognitions, namely, principal component analysis and local binary pattern (by factors of 6.98 and 1.4, respectively), including their parallel enhancements (i.e., by factors of 31,194.02 and 1577.88, respectively) while maintaining high recognition precision. 
     คำสำคัญ Cosmetic, Facial recognition, Makeup, Parallel, Pearson Correlation 
ผู้เขียน
547020051-9 น.ส. กนกมน รุจิรกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาษาอังกฤษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0