2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Clinicopathological Significance of Osteopontin in Cholangiocarcinoma Cases 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific journal of cancer prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Dr. Alireza Mosavi-Jarrahi Dept. of Social Medicine, medical School, shahid Beheshti University of Medical Sciences Evin Tehran Phone:+989121145572 
     ISBN/ISSN http://dx.doi.org/10.7314/APJCP.2016.17.1.201 
     ปีที่ 17 
     ฉบับที่
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 201-205 
     บทคัดย่อ Cholangiocarcinoma (CCA) is generally a rare primary liver tumor of the bile duct with extremely poor clinical outcomes due to late diagnosis. Osteopontin (OPN) is the most abundant expressed gene in intrahepatic CCA and its involvement in tumor aggressiveness suggests it could be a useful prognostic biomarker. However, the prognostic significance of OPN expression in CCA is still controversial. We therefore immunohistochemically studied OPN expression in 354 resected CCAs and correlated the results with patient clinicopathological parameters. OPN expression was separately scored according to the percentage of cancer cells or degree of stromal tissue staining and classified as low (score 0-1) and high (score 2-3). OPN expression in CCA cells was found in 177 out of 354 patients (56.5%), whereas stroma was positive in 185 out of 354 patients (52.3%). Univariate analysis with several of the aforementioned parameters revealed that stromal but not cancer cell OPN expression was significantly associated with tumor size, tumor direct invasion into normal liver parenchyma, regional lymph node metastasis and higher staging. The combination of cancer cell and stromal OPN expression demonstrated a positive trend for linkage with lymph node metastasis. Multivariate analysis identified gender, the presence of lymphatic permeation and lymph node metastasis, but not OPN expression, as independent prognostic factors. This study confirms the presence of stromal OPN expression in tumor aggressiveness but not survival in CCA patients. 
     คำสำคัญ cholangiocarcinoma; Osteopontin; biomarker; prognostic marker; Immunohistochemistry 
ผู้เขียน
537070003-9 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0