2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A comparative proteomic analysis of bile for biomarkers of cholangiocarcinoma 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tumor Biology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Torgny Ingemar Stigbrand, Ph.D., MD.,Prof Editor in Chief, Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Cholangiocarcinoma (CCA) is a primary malignant tumor of the bile duct epithelium. CCA is usually detected at an advanced stage when successful treatment is no longer possible. As the tumour originates from the bile duct epithelium, bile is an ideal source of tumor biomarkers for CCA. In this study, we used a quantitative proteomics approach to identify potential tumour-associated proteins in the bile fluid of 6 CCA patients. Three different gross-appearance tumor types were used in the analysis: mass-forming type (MF, n = 2), periductal infiltrating type (PI, n = 2), intraductal growth type (IG, n = 2). Two bile samples from non-cancerous patients were used as controls. Isobaric labeling, coupled with Tandem mass spectrometry, was used to quantify protein levels in the bile of CCA and control patients. Sixty-three proteins were significantly increased in CCA bile compared to normal bile. Alpha-1-antitrypsin (AAT) was one of the over-expressed proteins that increased in CCA bile samples. Immunohistochemical analysis revealed that ATT was detected in 177 (50%) of 354 CCA tissues from our Tissue Bank. Immunoblotting of 54 CCA bile samples showed that AAT was positive in 38 (70%) samples. Fecal ELISA showed that AAT level was able to distinguish CCA patients from normal individuals. In conclusion, AAT is a potential marker for early diagnosis of CCA. 
     คำสำคัญ Cholangiocarcinoma; Biomarkers; Bile; Proteomics; Alpha-1-antitrypsin; Feces 
ผู้เขียน
537070003-9 นาย มารุต เลาหวิโรจน์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0