2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Spirometry changes in normal or early ILO pneumoconiosis radiographs of sandstone-dust exposed workers: a preliminary result 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Medical Association of Thailand (JMAT) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Medical Association of Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Spirometry, FEV1, FVC, silica dust, occupational, medical surveillance. ILO chest radiograph 
ผู้เขียน
575070031-4 นาย พีรวัฒน์ ตระกูลทวีสุข [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
575070056-8 นาย ภาณุมาศ ไกรสร
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
537070018-6 พ.ท. กฤติณ ศิลานันท์
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0