2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Effect of turbine materials on power generation efficiency from free water vortex hydro power plant 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤศจิกายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร iop 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 103 
     เดือน 12
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 012018 
     บทคัดย่อ The objective of this research was to study the effect of turbine materials on power generation efficiency from the water free vortex hydro power plant made of steel and aluminium. These turbines consisted of five blades and were twisted with angles along the height of water. These blades were the maximum width of 45 cm. and height of 32 cm. These turbines were made and experimented for the water free vortex hydro power plant in the laboratory with the water flow rate of 0.68, 1.33, 1.61, 2.31, 2.96 and 3.63 m3/min and an electrical load of 20, 40, 60, 80 and 100 W respectively. The experimental results were calculated to find out the torque, electric power, and electricity production efficiency. From the experiment, the results showed that the maximum power generation efficiency of steel and aluminium turbine were 33.56% and 34.79% respectively. From the result at the maximum water flow rate of 3.63 m3/min, it was found that the torque value and electricity production efficiency of aluminium turbine was higher than that of steel turbine at the average of 8.4% and 8.14%, respectively. This result showed that light weight of water turbine can increase the torque and power generation efficiency. 
     คำสำคัญ water turbine, water free vortex, hydro power plan 
ผู้เขียน
577040005-7 นาย ปิยะวัฒน์ ศรีธรรม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
515040118-4 นาย วศกร ตรีเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0