2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Methylation Status of P16Ink4a in Human Papillomavirus-Associated Cancer of Oral Cavity and Oropharynx in Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 เมษายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 
     ISBN/ISSN 10.22034/APJCP.2017.18.3.699 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 18 
     เดือน March
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 699-705 
     บทคัดย่อ Background: Over-expression of p16INK4a protein is a biomarker for human papillomavirus (HPV)-associated cervical cancer. However, absence of p16INK4a protein expression in HPV-associated cancer of the oral cavity and oropharynx has been reported. Among a number of possible reasons for this is methylation, which is frequently noted in the promoter region of p16INK4a and is associated with silencing of the gene and disease severity. Methods: We investigated the relationships between p16INK4a protein expression, HPV infection and methylation status of the p16INK4a promoter in cancers of the oral cavity and oropharynx. Fifty-three formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) cancer tissue samples from the oral cavity (49 cases) and oropharynx (4 cases) were studied. P16INK4a protein expression was determined using immunohistochemical staining (IHC). Additional oral tissues lacking squamous intraepithelial lesions (SILs), and cervical tissues with high-level SILs, were used as negative and positive controls, respectively. High-risk HPV infection was detected using HPV E6/E7 mRNA in situ hybridization. Methylation status of the p16INK4a promoter was investigated using sodium bisulfite treatment and methylation-specific PCR (MS-PCR).Results: HPV infection was found in 40.8% (20/49) and 50.0% (2/4) of oral cavity and oropharynx cancers, respectively. Promoter methylation of p16INK4a occurred in 73.6 % of all cases and differed significantly in frequency between HPV-positive (90.9%, 20/22) and HPV-negative (61.3%, 19/31) samples. Expression of p16INK4a was found in 35.8% (19/53) and commonly detected in samples with p16INK4a unmethylation (79.5%). Interestingly, the silencing of p16INK4a (64.2%, 34/53) was significantly associated with methylation status (91.2%, 31/34), especially in HPV-infected samples in which the p16INK4a promoter was methylated (52.9%, 18/34). Conclusions: This result demonstrated high frequency of p16INK4a promoter methylation status in HPV-associated HNSCC subsets that could influence the silent p16INK4a expression and might promote disease severity. 
     คำสำคัญ human papillomavirus; promoter methylation; oral cavity; oropharynx; p16INK4a 
ผู้เขียน
517070025-7 นาย ปิยะวุฒิ แสวงผล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0