2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ New Space Creation: Garment Worker Livelihood Network in Peri-urban Fringe Areas of the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Graduate Research Conference 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Graduate School, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Pote Sarasin Building, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen University 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 17 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article explores how informal home-based garment worker livelihood network dominated the newly created space in peri-urban fringe areas of the Lao PDR. It also examines on core conceptual issues of livelihood networks. The study utilized a qualitative as an in-depth interview of 15 workers were employed in home-based garment. Drawing on content analysis revealed was done using the ATLAS.ti program. The empirical evidence shows that area-based are simultaneously offering greater continued despite growing rapidly and economically. A key feature of the geography is connected to the double movement at all household levels. Our findings indicate that workers continued their employment proactively involved of livelihood activities. Thus, prospering client–provider progressive network enhance activity can lead a meaningful livelihood outcome. Furthermore, it was therefore considered to liquid single network motivates in diversification. Some suggestion the diversity of network can contribute to informal employment livelihoods in peri-urban fringe areas. The policy exists have implicated in improving the home-based garment worker livelihoods in the Lao PDR. 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0