2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The Application of Organic Agriculture of Farmers in Sisaket Province 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม international Conference on Humanities and Social Sciences (IC-HUSO 2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤศจิกายน 2559 
     ถึง 15 พฤศจิกายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 12 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 1615-1624 
     Editors/edition/publisher คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     บทคัดย่อ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ พื้นที่ศึกษาได้แก่ อำเภอราษีไศล อำเภอเมืองศรีสะเกษ และอำเภอขุนหาญ โดยมีผู้ให้ข้อมูลจำนวน 18 ราย ประกอบด้วยตัวแทนเกษตรกรอำเภอราษีไศล จำนวน 6 ราย ตัวแทนเกษตรกรอำเภอเมืองศรีสะเกษ จำนวน 6 ราย และตัวแทนเกษตรกรอำเภอขุนหาญจำนวน 6 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แนวทางการสัมภาษณ์เพื่อสัมภาษณ์แบบเจาะลึก แนวทางการสังเกต และสมุดจดบันทึกภาคสนาม ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า สภาพการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนด้วยกัน ได้แก่ การเลือกพื้นที่ การวางแผนการจัดการ การเลือกพันธุ์ปลูก การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดการวัชพืชและศัตรูพืช การเก็บรักษาและขนส่งผลิตผล และการขอใบรับรองพืชอินทรีย์ ปัญหาการใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ ได้แก่ ปัญหาด้านขั้นตอนการผลิต ปัญหาด้านต้นทุนการผลิต และปัญหาด้านการตลาด คำสำคัญ เกษตรอินทรีย์ การใช้แนวคิดเกษตรอินทรีย์ เกษตรกรในจังหวัดศรีสะเกษ  
ผู้เขียน
565080108-8 น.ส. เบญจวรรณ นัยนิตย์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0