2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Phytochemicals in Capsicum oleoresin from different varieties of hot chilli peppers with their antidiabetic and antioxidant activities due to some phenolic compounds 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 สิงหาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ultrasonics Sonochemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 1350-4177 
     ปีที่ xxx 
     ฉบับที่ xxx 
     เดือน xxx
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า xxx 
     บทคัดย่อ Due to its wide use in nutritional therapy, a capsicum oleoresin extraction from hot chilli pepper was optimized using ultrasound assisted extraction. Under optimal conditions, a 0.1 g sample in 10 mL of a 20% water in methanol solution was extracted at 50 C for 20 min to remove phytochemicals consisting of oleoresin, phenolics, carotenoids, flavonoids, capsaicinoids (pungency level), reducing sugars. Antioxidant and antidiabetic activities of the crude extracts from 14 chilli pepper varieties were examined. The antioxidant and antidiabetic activities of some phenolic compounds were also tested individually. The results showed that these chilli pepper samples are a rich source of phytochemicals with antioxidant and antidiabetic activities. High antioxidant activity of the extracts was evaluated using the 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl, N,N-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 2,20-azino-bis(3- ethylbenzothiazolin-6-sulfonic acid) and ferric ion reducing antioxidant power assays. The crude extracts had a lower level of sugars induced by the inhibitory effect of a-amylase activity. Thus, their enzymatic inhibitory effect might have resulted from a synergism among the phytochemicals concerned. Therefore, a diet with this type of food may have beneficial health effects. 
     คำสำคัญ Phytochemicals, Antidiabetic, Antioxidants, Phenolics, Chilli pepper, Ultrasound assisted extraction 
ผู้เขียน
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
595020135-4 น.ส. ณัฐธิดา ละม้ายพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0