2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Fe3O4/hydroxyapatite/graphene quantum dots as a novel nano-sorbent for preconcentration of copper residue in Thai food ingredients: Optimization of ultrasound-assisted magnetic solid phase extraction 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 ธันวาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Ultrasonics Sonochemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 1350-4177 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 37 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 83-93 
     บทคัดย่อ Fe3O4/hydroxyapatite/graphene quantum dots (Fe3O4/HAP/GQDs) nanocomposite was synthesized and used as a novel magnetic adsorbent. This nanocomposite was characterized using scanning electron microscopy, transmission electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, energy dispersive X-ray spectroscopy, and magnetization property. The Fe3O4/HAP/GQDs was applied to pre-concentrate copper residues in Thai food ingredients (so-called ‘‘Tom Yum Kung”) prior to determination by inductively coupled plasma-atomic emission spectrometry. Based on ultrasoundassisted extraction optimization, various parameters affecting the magnetic solid-phase extraction, such as solution pH, amount of magnetic nanoparticles, adsorption and desorption time, and type of elution solvent and its concentration were evaluated. Under optimal conditions, the linear range was 0.05– 1500 ng mL1 (R2 > 0.999), limit of detection was 0.58 ng mL1, and limit of quantification was 1.94 ng mL1. The precision, expressed as the relative standard deviation of the calibration curve slope (n = 5), for intra-day and inter-day analyses was 0.87% and 4.47%, respectively. The recovery study of Cu for real samples was ranged between 83.5% and 104.8%. This approach gave the enrichment factor of 39.2, which guarantees trace analysis of Cu residues. Therefore, Fe3O4/HAP/GQDs can be a potential and suitable candidate for the pre-concentration and separation of Cu from food samples. It can easily be reused after treatment with deionized water. 
     คำสำคัญ Ultrasound-assisted extraction, Magnetic solid-phase extraction, Copper, Hydroxyapatite, Graphene quantum dots, Nanocomposite 
ผู้เขียน
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
575020033-0 น.ส. ยลพัชร์ อารีรบ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0