2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Using bio-dispersive solution of chitosan for green dispersive liquid– liquid microextraction of trace amounts of Cu(II) in edible oils prior to analysis by ICP–OES 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 0308-8146 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 230 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 398-404 
     บทคัดย่อ A green approach using chitosan solution as a novel bio-dispersive agent for the dispersive liquid–liquid microextraction (DLLME) of trace amounts of Cu(II) in edible oils is presented. An emulsion was formed by mixing the oil sample with 300 mL of 0.25% (w/v) chitosan solution containing 200 mL of 6mol L1 HCl. Deionized water was used to induce emulsion breaking without centrifugation. The centrifuged Cu(II) extract was collected and analyzed using an inductively coupled plasma–optical emission spectrometer. The detection and quantitation limits were 2.1 and 6.8 mg L1, respectively. Trace amounts of Cu(II) in six edible oil samples were tested under optimum conditions for DLLME, with a recovery ranging from 90.3% to 109.3%. Therefore, the new dispersive agent in DLLME offers superior performance owing to the nontoxic nature of the solvent, short extraction time, high sensitivity, and easy operation. 
     คำสำคัญ Chitosan, Bio-dispersive agent, Dispersive liquid–liquid microextraction, Copper, Edible oils 
ผู้เขียน
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0