2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Preconcentration and trace determination of copper (II) in Thai food recipes using Fe3O4@Chi–GQDs nanocomposites as a new magnetic adsorbent 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 มีนาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Food Chemistry 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN 0308-8146 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 230 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 388-397 
     บทคัดย่อ This study describes the preparation, characterization, and application of a new magnetic chitosan–graphene quantum dots (Fe3O4@Chi–GQDs) nanocomposite as an adsorbent for the preconcentration of Cu (II) in Thai food recipes or the so-called ‘‘Som Tam” (green papaya salad) prior to determination by inductively coupled plasma–optical emission spectrometry. The spectroscopic and magnetic properties along with the morphology and thermal property were analyzed using FTIR, EDX, XRD, TGA, VSM, and TEM. Preconcentration optimizations including pH, dosage of adsorbent, adsorption–desorption time, concentration and volume of elution solvent, sample volume and enrichment factor, and reusing time were investigated. Good linearity was obtained ranging from 0.05 to 1500 mg L1 with correlation coefficient of 0.999. Limit of detection was 0.015 mg L1. Relative recoveries of 85.4–107.5% were satisfactorily obtained. This Fe3O4@Chi–GQDs has high potential to be used as preconcentration method and can be reused 7 times with high extraction efficiency. 
     คำสำคัญ Chitosan–graphene quantum dots, Magnetic nanocomposite, Copper, Food recipes 
ผู้เขียน
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
575020033-0 น.ส. ยลพัชร์ อารีรบ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
557020018-8 น.ส. ทิติยา ศรีภักดี
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0