2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ A Green Extraction of Trace Iodine in Table Salts, Vegetables, and Food Products Prior to Analysis by Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 มิถุนายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Brazilian Chemical Society 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร JBCS Editorial and Publishing Office 
     ISBN/ISSN 1678-4790  
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 540-546 
     บทคัดย่อ In this study, we report a new method for iodine extraction from table salts, vegetables, and other food products using ultrasound-assisted extraction, prior to the iodine determination by inductively coupled plasma optical emission spectrometry. For the ultrasound-assisted extraction, deionized water as the extraction solvent and an extraction time of 5 min were found to be the most optimum condition. A linear calibration curve was plotted for 0.1 to 200.0 mg L−1 iodine convention. The limits of detection and quantification were 0.049 and 0.164 mg L−1, respectively. The precision for intra- and inter-day analyses was 2.75 and 4.54%, respectively. The accuracy of the method was confirmed with certified reference materials. Recoveries in 47 real samples were ranged between 80.48 and 118.1%. Therefore, the proposed method could be considered as a rapid, simple, and environmental-friendly method (the green extraction) to determine the trace amounts of iodine in different kinds of food products. 
     คำสำคัญ iodine, ultrasound assisted extraction, green extraction, food products, ICP OES 
ผู้เขียน
577020056-2 น.ส. นันทิชา ลิ้มชูวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
577020058-8 นาย พิชญ์ชาญ ศรีเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0