2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อลักษณะคุณภาพครอกในแม่สุกร และการประเมินความสม่าเสมอของลูกสุกรแรกเกิดภายในครอก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เผยแพร่วารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ 2 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 
     ถึง 30 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 361-368 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
     บทคัดย่อ วัตถุประสงค์ของงำนวิจัยนีเ้พื่อ 1) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพครอก ได้แก่ ขนาดครอก น้ำหนักแรกเกิด (BW) และความสม่ำเสมอภายในครอก (uniformity) 2) หาตัวชีวั้ดที่เหมาะสมในการประเมิน uniformity จากข้อมูลของแม่สุกรที่เข้าคลอดในเดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ.2554 จากฟาร์มเอกชนแห่งหนึ่งที่อยู่ในเขตภาคกลางของประเทศไทย จำนวน 4,158 ครอก และ BW รายตัว 43,901 ตัว ทำการวิเคราะห์ความแปรปรวนและความแปรปรวนร่วม วิเคราะห์องค์ประกอบความแปรปรวนด้วยวิธี AI-REML ข้อมูลที่ศึกษามี BW จากข้อมูลทั้งครอกกับข้อมูลรายตัวเท่ำกับ 1.47±0.22 และ 1.45±0.33 กก. (ตามลำดับ) โดยค่าสัมประสิทธิ์ความแปรปรวน (CV) ของ BW ให้ค่าเฉลี่ย 17.33% และพบว่ามีจำนวนครอกที่ให้ CVBW สูงกว่าค่าเฉลี่ย CVBW ของฝูงอีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งหมายถึงโอกาสในการปรับปรุง uniformity ให้ดีขึ้น ลักษณะขนาดครอกสัมพันธ์เชิงบวกกับความแปรปรวนของ BW ภายในครอก ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพครอก ได้แก่ ลำดับท้อง เดือนที่คลอด พันธ์ุของลูก โดยแม่นางจะให้ลูกดกกว่า BW ดีกว่า แต่กระจายตัวสูงกว่าแม่สาว และค่า ความแปรปรวนของน้ำหนักแรกเกิด (VBW) เป็นตัวชีวั้ดที่เหมำาะสมในการประเมิน uniformity สามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนำศักยภาพการผลิตสุกรที่นอกจากจะคัดเลือกด้านปริมาณให้มีขนาดครอกเหมาะสมแล้ว ควรคัดเลือกด้านคุณภาพ คือความสม่ำเสมอของลูกสุกรภายในครอกไปพร้อมกัน 
ผู้เขียน
565030026-0 น.ส. สุวาณี เพิ่มทองชูชัย [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล การนาเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยาย“ระดับดี” 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 29 มิถุนายน 2559 
แนบไฟล์
Citation 0