2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลของการเสริม พรีไบติกส์ และ ซินไบโอติกส์ ต่อการแสดงออกของยีน Interleukin-1β ในสุกรหลังหย่านม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 5 เผยแพร่วารสารแก่นเกษตรฉบับพิเศษ 2 2559 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2559 
     ถึง 30 มิถุนายน 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 44 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 369-376 
     Editors/edition/publisher รศ.ดร.วิโรจน์ ภัทรจินดา 
     บทคัดย่อ การเสริมพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์ต่อการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดการอักเสบ (interleukin-1β) ในสุกรลูกผสมสำมสำยพันธุ์ จำนวน 30 ตัว จัดกำรทดลองแบ่งเป็น 1) กลุ่มที่ไม่ได้รับสารเสริม-, 2) กลุ่มเสริมพรีไบโอ-ติกส์ (Immunowall®) และ 3) กลุ่มเสริมซินไบโอติกส์ (Mori-Max®) ทำการเก็บตัวอย่างเลือดสุกรจากสัตว์ตัวเดิมทั้งหมด 5 ครั้ง (ก่อนการเสริม (0 วัน), หลังเสริมที่- 14 วัน, 21 วัน, 28 วัน, 35 วัน) เพื่อสกัด total RNA และตรวจสอบการแสดงออกของยีนด้วย real-time PCR พบว่าสุกรทั้งสามกลุ่มมีสมรรถนะการเจริญเติบโตไม่แตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) แต่มีผลต่อการแสดงออกของยีน IL-1β (P<0.05) โดยพบว่ากลุ่มที่มีการเสริมซินไบโอติกส์มีการแสดงออกของยีน IL-1β ต่ำกว่าและมีแนวโน้มการแสดงออกของยีนที่คงที่ในทุกสัปดาห์เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมและกลุ่มเสริมพรีไบโอติกส์ แต่ในสัปดาห์สุดท้ายของการทดลองพบว่าสุกรที่ได้รับการเสริมพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์สามารถต้านทานการอักเสบได้มากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงว่าการเสริมพรีไบโอติกส์และซินไบโอติกส์น่าจะส่งผลลดการอักเสบของลำไส้และทำให้สุกรมีสุขภาพที่ดี 
ผู้เขียน
565030024-4 น.ส. วรุณวตี บุไธสง [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0