2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ สัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลของพืชเผ่า Cichorieae วงศ์ทานตะวัน ในประเทศไทย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 10 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา ระดับชาติและนานาชาติ 2560 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารพจน์ สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 10 มีนาคม 2560 
     ถึง 10 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 399-409 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ พืชเผ่า Cichorieae เป็นพืชเผ่าหนึ่งในวงศ์ทานตะวัน ในประเทศไทยมีรายงานพืชในเผ่านี้ไว้ 8 สกุล 15 ชนิด พืชที่จัดอยู่ในเผ่านี้มีลักษณะสัณฐานวิทยาที่คล้ายคลึงกันจึงส่งผลให้เกิดปัญหาในการจำแนกและระบุชนิดของพืช ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาลักษณะทางอนุกรมวิธานอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการจำแนกและระบุชนิดของพืชเผ่านี้ โดยศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลของพืชเผ่า Cichorieae จำนวน 5 สกุล 9 ชนิด 2 ชนิดย่อย ได้แก่ Cicerbita putii (Kerr) H. Koyama, Lactuca indica L., L. parishii Craib ex Hosseus, L. sativa L., Launaea sarmentosa (Willd.) Kuntze, Sonchus oleraceus L., S. wightianus DC. ssp. wightianus H. Koyama, S. wightianus DC. ssp. wallichianus (DC.) Boulos และ Youngia japonica (L.) DC. โดยศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง (LM) และกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) จากผลการศึกษาพบว่าลักษณะสัณฐานวิทยาและจุลสัณฐานวิทยาของผลจัดเป็นลักษณะทางอนุกรมวิธานที่ดี โดยลักษณะที่สามารถนำมาใช้ในการระบุชนิดพืชได้ คือ จะงอย การเรียงตัว ชนิด และการติดทนของแพปพัส การมีคาร์โพโพเดียม สี รูปร่าง และจำนวนสันของผล และลวดลายที่ผิวของผล นอกจากนี้พบว่าลักษณะการมีจะงอยเป็นลักษณะเด่นที่สามารถระบุพืชสกุล Lactuca ได้ 
ผู้เขียน
585020100-2 น.ส. ขวัญชนก วีระศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0