2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Effect of Calcination Temperature on The Structural Properties and Photocatalytic Activities of Nitrogen-Doped TiO2 Photocatalyst 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th Annual SLRI User Meeting 2017 (AUM2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
     สถานที่จัดประชุม Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
     จังหวัด/รัฐ Nakhon Ratchasima, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 16 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 24-25 
     Editors/edition/publisher Synchrotron Light Research Institute (Public Organization) 
     บทคัดย่อ The aims of this research were to synthesize TiO2 doped with nitrogen (N-TiO2) produced by hydrothermal method and to test the photocatalytic performance of reactive red 141 (RR141) dye under UV and visible light irradiations in the effect of calcination temperature. The characterizations of synthesized N-TiO2 catalyst such as specific surface area, bandgap energy, crystallite size, phase structure and elements were analysed by using the Brunauer-Emmett-Teller (BET) technique, UV−Visible Diffuse Reflectance Spectroscopy (UV–Vis–DRs), Wide Angle X-ray Scattering (WAXS), X-ray Absorption Near Edge Structure (XANES) technique and X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS), respectively. The results showed that the effect of calcination temperatures was significant on specific surface area, the amount of elements and crystallite size, but insignificant on phase structure. The WAXS and XANES patterns revealed that the synthesized of all N-TiO2 samples only displayed the anatase phase. The bandgap energy of N-TiO2 was determined by Kubelka–Munk theory to be about 2.90 eV, which appeared lower than other researches for anatase TiO2 phase (3.20 eV). Additionally, the XPS analyses of samples demonstrated that the N 1s peaks on N-TiO2 observed at binding energy 401 eV have been ascribed to chemisorbed molecular of nitrogen or interstitial nitrogen in TiO2 lattice. Also, the amount of nitrogen element decreased at high calcination temperature. Photodegradation of RR141 dye was performed under UV and visible light irradiation. The highest removal percentages were 98 and 51% for 2 h under UV and visible light illumination, respectively. In addition, the percent removal of RR141 was decreasing with higher calcination temperature of N-TiO2. 
ผู้เขียน
587040037-5 นาย ทศพร สุวรรณเรือง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0