2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Impacts of Advertising Appeals on International Tourists’ Ad Attitude and Purchase Intention 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 23 มีนาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Ist International Conference on Theoretical and Practical Implications in the field of Social Sciences, Humanities Business & Management Studies  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Akademika Nusa Internasional Association for Social Sciences & Humanities 
     สถานที่จัดประชุม Salles Hotel Pere IV Barcelona 
     จังหวัด/รัฐ Barcelona, Spain 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 23 มีนาคม 2560 
     ถึง 24 มีนาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 12-17 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This research examines the use of three advertising appeals: natural, cultural & local lifestyle, and comfortable in the context of advertising tourist attractions in Phuket, with the aim to identity whether or not the use of these three emotional appeals differently impact ad attitude and purchase intention. Data were collected through convenience sampling with 110 international English-speaking tourists who traveled to Bangkok, Thailand. , the study has found that these three emotional appeals have a different influence on both ad attitude and purchase intention. Comfortable appeal turned out to be the most influential factor, followed by natural and cultural ones. These findings thus provide useful information for marketers in designing appropriate advertising in order to gain a competitive edge in tourism industry. 
ผู้เขียน
585210056-1 นาย ณัฐ ทิพย์สิงห์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2