2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การเปลี่ยนแปลงของวงซายวายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม 
     ISBN/ISSN 2228-9356 
     ปีที่
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม - เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ดนตรีเมียนมา/ ซายวาย/ การเปลี่ยนแปลง 
ผู้เขียน
567220005-4 นาย วุฒิสิทธิ์ จีระกมล [ผู้เขียนหลัก]
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0