2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Manganese Removal from Aqueous Solution by Ozonation Process Designed by Box-Behnken Design (BBD) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Applied Environmental Research 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Chulalongkorn University 
     ISBN/ISSN ISSN: 2287-075X 
     ปีที่  
     ฉบับที่ 39 
     เดือน JAN.-APR.
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1-10 
     บทคัดย่อ The aim of this research was to investigate interactions in the removal of manganese from contaminated water by oxidation through an ozonation process. The manganese oxidation was used to oxidize manganese ions (Mn2+) in solution to manganese dioxide (MnO2) in its brown solid form, in order to reduce levels of manganese ions in the water to below the acceptable limit for drinking water (0.05 mg/L). In this study, the independent effects such as the initial concentration of manganese (5, 10 and 15 mg/L), initial pH of solutions (3, 4 and 5) and ozone concentrations (10.970, 21.945 and 32.920 mg/L) designed Box-Behnken Design (BBD) as a one of the design of experiments were examined for optimal conditions and including main effects and their interactions. The ozone concentration in the reactor was increased with increasing operating time of an ozone generator and linearly increased at the rate about 2.194 mg O3/L min. The experimental results indicated that all factors significantly affected manganese removal rate. Initial manganese concentration was negatively correlated, while pH and ozone concentration were both positively correlated with removal percentage. Main, square and interaction effects were significant on percent manganese removal. Additionally, percent removal was reduced with increasing ozone concentrations because at higher ozone levels, MnO2 in solid form was converted to MnO4- and re-dissolved into solution process known as over-oxidation. The maximal condition, the removal efficiency of manganese in oxidation reaction by ozonation process in initial manganese concentration 5 mg/L, pH 4.0 and ozone concentration 21.945 mg/L was appeared more than 100%. The present study indicates that manganese ions can be effectively removed from drinking water by ozonation. Keywords: Manganese removal; Oxidation reaction; Box-Behnken Design (BBD); O3; Over-oxidation 
     คำสำคัญ Manganese removal; Oxidation reaction; Box-Behnken Design (BBD); O3; Over-oxidation 
ผู้เขียน
595040072-0 น.ส. สุนิสา จงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0