2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ 6 กระบวนทัศน์ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 ตุลาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารหน้าจั่ว ฉบับสถาปัตยกรรม การออกแบบ และสภาพแวดล้อม 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     ISBN/ISSN 0857-1457 
     ปีที่ 2557 
     ฉบับที่ 28 
     เดือน กันยายน2556-สิงหาคม 2557
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2557 
     หน้า 247-265 
     บทคัดย่อ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นผ่านการวิพากษ์และอภิปรายสภาพปัญหาสำคัญในบริบทสากลและในประเทศไทย 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ ความสับสนและคลุมเครือในแก่นแท้ของศาสตร์วิชา การลดทอนคุณค่าในฐานะสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารที่ไม่ใช่สถาปัตยกรรม วิกฤตการณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่ลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และการขาดความชัดเจนในแนวทางการศึกษา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ 6 กระบวนทัศน์ใหม่ในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ประกอบด้วย ความเข้าใจหลักการความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อมความเข้าใจในพลวัตการเปลี่ยนแปลง การไขความกระจ่างในความเป็นพื้นถิ่น การรู้เท่าทันต่อกระแสการพัฒนาในยุคโลกาภิวัตน์ การรับมือกับวิกฤตการณ์สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นที่กำลังสาบสูญ และการบูรณาการศาสตร์วิชาและขยายขอบเขตของการศึกษา ซึ่งสามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการศึกษาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสมต่อไป 
     คำสำคัญ สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น การศึกษา กระบวนทัศน์ 
ผู้เขียน
567200001-4 นาย ธนิศร์ เสถียรนาม [ผู้เขียนหลัก]
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0