2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Microstructural evolution and strongly enhanced dielectric response in Sn-doped CaCu3Ti4O12/CaTiO3 ceramic composites 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 16 มกราคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Research Bulletin 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 77 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า 178–184 
     บทคัดย่อ Sn4+-doped CaCu3Ti4O12/CaTiO3 composites were prepared using a solid state reaction method employing a simple one-step process. A minor phase of CaTiO3 grains was very well dispersed into the CaCu3Ti4O12 matrix and these two phases were clearly separated from each other in CaTiO3/CaCu3Ti4O12. The grain size of the CaCu3Ti4O12 phase was largely enhanced by Sn4+ doping. Furthermore, CaTiO3 grains were also found inside the enlarged CaCu3Ti4O12 grains. The microstructural evolution can be described based upon liquid phase sintering and the pinning effect by second-phase particles. The dielectric permittivity of Sn4+-doped CaCu3Ti4O12/CaTiO3 was greatly enhanced from 2 103 to 0.6–1.3 104 at103 Hz, while, the dielectric loss tangent was still low. The nonlinear properties were degraded as a main result of microstructural evolution. These results strongly indicated an extrinsic effect upon both of the giant dielectric response and nonlinear properties of CaCu3Ti4O12-based compounds.Ceramics  
     คำสำคัญ Ceramics A. Composites, Microstructure, Impedance spectroscopy, Dielectric properties 
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0