2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Enhanced dielectric and non-ohmic properties in CaCu3Ti4O12/ CaTiO3 nanocomposites prepared by a chemical combustion method 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กรกฎาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Materials Science: Materials in Electronics 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Spinger US 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 11 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 12085–12090 
     บทคัดย่อ CaCu3Ti4O12 and CaTiO3 nanoparticles with sizes of about 30–90 nm were simultaneously prepared using a chemical combustion method employing glycine as fuel. CaCu3Ti4O12 and CaTiO3 phases without impurity were successfully achieved using a relatively low calcination temperature of 800 °C. Dense microstructure was obtained after sintering for 2 h. The sintered CaCu3Ti4O12/CaTiO3 nanocomposites exhibited a low loss tangent of 0.05 and high dielectric permittivity of 1.01 × 104 at 1 kHz with good temperature stability over the range of −60 to 100 °C. The nonlinear current–voltage properties were also investigated. The dielectric response and nonlinear electrical properties can be well described to be associated with the electrical responses of internal interfaces, i.e., CaCu3Ti4O12–CaTiO3 and CaCu3Ti4O12–CaCu3Ti4O12 interfaces. 
     คำสำคัญ
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0