2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Nonlinear electrical properties and giant dielectric response in Na1/ 3Ca1/3Y1/3Cu3Ti4O12 ceramic 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 กุมภาพันธ์ 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Research Bulletin 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier Ltd. 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 90 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 8–14 
     บทคัดย่อ A new isostructural CaCu3Ti4O12–type perovskite, Na1/3Ca1/3Y1/3Cu3Ti4O12, was successfully synthesized using a solid state reaction method. In this material, Ca–sites in the CaCu3Ti4O12 structure were occupied by Na+, Ca2+, and Y3+ ions, each at a level of 33.3 at.%. The dielectric and non –Ohmic properties were investigated. The mean grain sizes of the Na1/3Ca1/3Y1/3Cu3Ti4O12 ceramics sintered at 1100–1110 C for 10–15 h were of about 15 mm. All of the sintered ceramics exhibited high dielectric permittivities (e0) and low loss tangents (tand). By optimizing sintering conditions, a high e0  1.2 104 and low tand  0.04 were achieved. Na1/3Ca1/3Y1/3Cu3Ti4O12 ceramics can exhibit nonlinear current-voltage behavior. The existence of Cu+, Cu3+, and Ti3+ ions was confirmed using an X–ray Absorption Near Edge Structure (XANES) and X–ray photoelectron spectroscopic analyses. The n–type semiconductivity inside the grains was primarily caused by the presence of Ti3+ ions, while the existence of Cu+ and Cu3+ may also have an effect on conduction inside the grains. Using impedance and admittance spectroscopy analyses under different conditions (i.e., varying frequency, temperature and DC bias), the giant dielectric response and nonlinear electrical properties could be well explained based on the internal barrier layer capacitor model. 
     คำสำคัญ CCTO, Non–ohmic properties, Giant dielectric constant, Loss tangent 
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0