2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Non-ohmic properties and electrical responses of grains andgrain boundaries of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramics 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 12 กันยายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the American Ceramic Society 
     มาตรฐานของวารสาร  
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley Online Library 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่ 100 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 157-166 
     บทคัดย่อ The dielectric and non-Ohmic properties of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramics sintered under various conditions to obtain different microstructures were investigated. Microstructure analysis confirmed the presence of Na, Y, Cu, Ti, and O and these elements were well dispersed in the microstructure. Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramics exhibited non-Ohmic characteristics with large nonlinear coefficients of about 5.7- 6.6 irrespectively of sintering conditions. The breakdown electric field of finegrained ceramic with the mean grain size of 1.7 lm (5600 V/cm) was much larger than those of the course-grained ceramics with grain sizes of 9.5-10.4 lm (1850-2180 V/cm). Through optimization of sintering conditions, a low loss tangent of about 0.03 and very high dielectric permittivities of 18 000-23 000 with good temperature stability were successfully accomplished. The electrical responses of the grains and grain boundaries can, respectively, be well described using admittance and impedance spectroscopy analyses based on the brickwork layer model. A possible mechanism for the origin of semiconducting grains is discussed. The colossal dielectric response was reasonably described as closely correlated with the electrically heterogeneous microstructure by means of strong interfacial polarization at the insulating grain-boundary layers. The non-Ohmic properties of Na1/2Y1/2Cu3Ti4O12 ceramics were primarily related to their microstructure, ie, grain size and volume fraction of grain boundaries. 
     คำสำคัญ dielectric materials/properties, grain boundaries, impedance spectroscopy, microstructure, varistors 
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ
587020047-4 นาย จักรี บุญละคร
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0