2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Nonlinear CurrentVoltage Properties and Giant Dielectric Response in Novel (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 Ceramics Prepared by a Simple Sol-Gel Method 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 ธันวาคม 2559 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 10th Asian Meeting on Electroceramics (AMEC2016) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Taipei University of Technology Institute of Materials Science and Engineering 
     สถานที่จัดประชุม GIS TAIPEI TECH Convention center, Taipei 
     จังหวัด/รัฐ Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 4 ธันวาคม 2559 
     ถึง 7 ธันวาคม 2559 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Recently, CaCu3Ti4O12 and ACu3Ti4O12related materials (where A = Y2/3, Na1/2Y1/2 and Na1/2Bi1/2 etc) have gained considerable interest both scientifically and technologically because of their giant dielectric permittivity values (103105). Unfortunately, the loss tangent (tan) values of these ceramics are still too large (>0.05), which unsuitable for practical applications. In this work, we have successfully prepared a new isostructural CaCu3Ti4O12type perovskite, (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12, using a simple solgel method. Dense ceramic microstructure was obtained. The effects of electrode materials, DC bias and heat treatment in different atmospheres on the dielectric and electrical properties were systematically investigated. Xray absorption near edge structure (XANES) and Xray photoelectron (XPS) analyses confirmed the coexistence of Cu+, Cu3+, and Ti3+ ions in (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 ceramics, exhibiting the complex mechanisms of conduction inside the grains. Interestingly, the sintered (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 ceramic exhibited a low tan of <0.05 with large 104. Nonlinear current densityelectric field properties were investigated. Using an impedance spectroscopy under different temperatures, a large conduction activation energy of the grain boundary with relatively low activation energy for conduction inside the grain was obtained. The giant dielectric properties of (Na1/3Ca1/3Y1/3)Cu3Ti4O12 were described by the MaxwellWagner relaxation model.  
ผู้เขียน
577020051-2 นาย จุฑาพล จำปาแถม [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0