2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Community Livelihood of Informal Garment Employment in Transition Peri-urban Fringe Areas in Danexang, the Lao PDR 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 5th International Conference on Applied Business and Economics Research - 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Serials Publications 
     สถานที่จัดประชุม Bali Dynasty Resort 
     จังหวัด/รัฐ Bali, Indonesia 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 21 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 15 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 223 
     Editors/edition/publisher Serials Publications 
     บทคัดย่อ This article seeks to understand the informal community employment through diversity of livelihoods in the transitional peri-urban areas. The context building on a new area was promoted by the public designated of household-to-household in the Lao PDR. A small community, but it was highly transitional economic meaningful of peri-urban remote area leads to the essence of informal employment activities. The paper drawn on a qualitative method is taken to outline—an in-depth interview with 20 key informants at least five-distinct groups (e.g. kinship workers, self-employed workers, combine-workers, neighboring workers, and industrial outworkers). The data were then analyzed using the contextual content analysis was done using the ATLAS.ti program. We found a two-distinct groups are positive and three-distinct are negative of community livelihood extends to enabling higher life quality oriented. In the first group, kinships are highly livelihood-involved of informal community employment. In the second group, the combines workers are actively engaged in developing craft for income generation require a livelihood. In spite of negative community building livelihood being created pursues supply-and demand side of employment activities. In the third group, self-employed workers are lowly capable transformed their assets into livelihood in employment activities. In the fourth group, which involves of neighboring workers are based on the type of employment constantly confront in seasonality. In the fifth group, involving industrial outworks are risk adjusted in the increasing non-subcontract, seasonality, employment activity and uncertain income. It concludes with the informal employment in the community livelihood which are discussed each group were achieving their livelihoods. 
ผู้เขียน
567080001-0 Mr. HANVEDES DAOVISAN [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Outstanding Scientific Award 2017 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล Serials Publications 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 21 พฤษภาคม 2560 
แนบไฟล์
Citation 0