2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ “Ecosystem Services” Another Way to Commodification of Nature? :A Critique on Environmental Governance in The Age of Neoliberalism  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤศจิกายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 10th International Conference on Humanities and Social Sciences 2015 (IC-HUSO 2015) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 พฤศจิกายน 2558 
     ถึง 27 พฤศจิกายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ This article presents a critique on the concepts of Ecosystem Services (ES) and Payments for Ecosystem Services (PES) as an approach for environmental conservation. These concepts have been widely recognized among international academics working in the environmental sciences and environmental social sciences since the early 21st century, and continuing to draw interest more recently in Thailand. The authors present a critical view from scholars who tackled the current issues of global political-economy, namely “neoliberalism”, the ideology that was criticized for promoting free trade extremists and transforming everything into commodities, including nature. Along this line of thought, ES and PES were unmistakably another way of commodifying nature; rather than meeting conservation ends, these approaches could plausibly worsen environmental problems. The conceptual challenge posed by this article should, as the authors expected, stimulate debate and real progress towards solving environmental problems and the way forward for better environmental solutions. 
ผู้เขียน
567080005-2 นาย พฤกษ์ เถาถวิล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0