2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 27 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ สาขาบริหารธุรกิจและการบัญชี ครั้งที่ 5 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     สถานที่จัดประชุม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพมหานคร 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 27 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 28 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 339-347 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้ศึกษาปัญหาการเลือกซื้อวัตถุดิบในการผลิตเปลือกแห้งต้นยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียของบริษัทกรณีศึกษา เพื่อหารูปแบบการสั่งซื้อที่ทำให้ได้ผลผลิต จำนวน 200,000 กิโลกรัมต่อปี และเกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุด การสั่งซื้อมีทั้งสิ้น 4 แหล่ง คือ แหล่งที่ 1 ซื้อต้นยาสูบดิบจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย แหล่งที่ 2 ซื้อต้นยาสูบดิบจากอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แหล่งที่ 3 ซื้อต้นยาสูบดิบจากอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และแหล่งที่ 4 ซื้อเปลือกแห้งสำเร็จจากจังหวัดนครพนม ผู้วิจัยจึงใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรง (Linear Programming) วิธีซิมเพล็กซ์ (Simplex Method) ในการหารูปแบบการสั่งซื้อที่เหมาะสม ปัจจัยที่ใช้พิจารณาในการเลือกซื้อ คือ ต้นทุนในการได้มาซึ่งวัตถุดิบ (ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และค่าขนส่ง) และคุณภาพวัตถุดิบของแต่ละแหล่งผลิต จากการศึกษาพบว่า บริษัทฯ ต้องซื้อต้นยาสูบดิบจากแหล่งที่ 1 จำนวน 3,741,000 กิโลกรัม ซื้อต้นยาสูบดิบจากแหล่งที่ 3 จำนวน 14,886,000.00 กิโลกรัม และซื้อเปลือกแห้งสำเร็จรูปจากแหล่งที่ 4 จำนวน 70,027.84 กิโลกรัม เมื่อรูปแบบการสั่งซื้อวัตถุดิบดังกล่าวมาทดสอบสำหรับการสั่งซื้อในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 พบว่า ต้นทุนการผลิตลดลงร้อยละ 28.88 และร้อยละ 24.31 ตามลำดับ 
ผู้เขียน
555210016-0 นาง ชุติกาญจน์ จิรโรจน์วณิช [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1