2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การเปลี่ยนแปลงของเมล็ดข้าวที่มีความทนแล้งต่างระดับ เมื่อเตรียมความพร้อมก่อนการงอกด้วยน้ำและน้ำส้มควันไม้ด้วยวิธีไพรมิง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 9 "วิจัยแบบองค์รวมเพื่อมวลมนุษยชาติ" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 25 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 26 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 114 
     Editors/edition/publisher คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 
     บทคัดย่อ การศึกษารูปแบบการดูดอุ้มน้ำของเมล็ดข้าว 3 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ105 สกลนคร และ DH103 ที่มีระดับความทนแล้งและลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเมล็ดที่แตกต่างกัน พบรูปแบบการดูดอุ้มน้ำเมื่อเมล็ดข้าวถูกแช่ด้วยน้ำส้มควันไม้จากต้นยูคาลิปตัส (ความเข้มข้นเจือจาง 300 เท่า) แตกต่างจากเมล็ดข้าวที่ถูกแช่ด้วยน้ำ เมื่อเตรียมความพร้อมโดยการใช้เวลาในการแช่เมล็ดข้าวด้วยน้ำหรือน้ำส้มควันไม้เท่ากับเวลาสิ้นสุดระยะที่ 2 ของการดูดอุ้มน้ำ ส่งผลให้ร้อยละของการงอกของเมล็ดข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105 และสกลนคร เพิ่มมากกว่าเมล็ดแห้งเป็นร้อยละ10.23 และ 41.67 ตามลำดับ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าการไพรมิงด้วยน้ำส้มควันไม้สามารถเพิ่มการเติบโตและชีวมวลของต้นกล้าข้าวพันธุ์สกลนครได้ดีที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการไพรมิงด้วยน้ำ The study on water and wood vinegar imbibition patterns of 3 rice seed varieties: KDML105, Sakon Nakon, and DH103, with different degrees of drought tolerance and diverse morphological characteristics. The imbibition patterns of the rice seeds soaked with eucalyptus wood vinegar (300-fold diluted) were different from those primed with water. The rice seeds prepared by priming in water or wood vinegar until the end of phase II of water imbibition patterns showed that the percentage of germination of KDML105 and Sakon Nakon was 10.23 and 41.67% higher than that of the non-primed seed respectively. The priming method with wood vinegar also enhanced the shoot and root growth and biomass of Sakon Nakon seedlings when compared to the priming method with water.  
ผู้เขียน
575020125-5 นาย วิชิต ทาร่อน [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0