2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากเมทานอล ร่วมกับตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์บนตัวรองรับไดอะตอมไมต์ โดยวิธีพื้นผิวตอบสนอง Optimization of Dimethyl Ether Synthesis from Methanol over Co Supported on Diatomite Catalyst by Response Surface Method (RSA).  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 31 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) ปีที่ 17 
     ปีที่ 2560 
     ฉบับที่
     เดือน ตุลาคม-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้ศึกษาถึงสภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห์ไดเมทิลอีเทอร์จากปฏิกิริยากำจัดน้ำของเมทานอล ร่วมกับโคบอลต์บนไดอะตอมไมต์ โดยเลือกใช้วิธีการพื้นที่ผิวตอบสนอง (Response surface methodology, RSM) ด้วยวิธีการออกแบบการทดลองของบ็อกซ์-เบห์นเคน (Box-Behnken Design, BBD) ซึ่งจะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิของปฏิกิริยา ปริมาณของโคบอลต์ และระยะเวลาสัมผัสที่มีผลต่อร้อยละการแปลงผันของเมทานอล โดยกำหนดผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่น 95% พบค่าปัจจัยที่เหมาะสม คือ อุณหภูมิของปฏิกิริยาที่ 307 °C ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เติมโคบอลต์ 15% โดยน้ำหนัก และระยะเวลาสัมผัส 2.03 ชั่วโมง-1 จะได้สมการในการทำนาย ค่าร้อยละการแปลงผันของเมทานอล ที่มีค่า R2 เท่ากับ 98.78% สรุปได้ว่าผลงานวิจัยนี้สามารถนำสมการไปใช้ในการทำนายเพื่อผลิตไดเมทิลอีเทอร์ได้ โดยพบว่าสมการการทดลองมีค่าความผิดพลาด (Error) ที่ไม่มีผลอย่างมีนัยสำคัญซึ่งสามารถยอมรับได้ 
     คำสำคัญ พลังงานทดแทน โลหะออกไซด์ การทดลองของบ็อกซ์-เบห์นเคน  
ผู้เขียน
575040164-3 น.ส. เมตตา บัวพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0