2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Dynamics of Social Network constructing in Rural ISAN Community: A Case Study of Rural Community in Lower ISAN Region, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 8th NEU-KKU International Conference 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม National Economics University 
     สถานที่จัดประชุม National Economics University 
     จังหวัด/รัฐ Hanoi, Vietnam 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 12 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 13 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 170 
     Editors/edition/publisher National Economics University Publishing House 
     บทคัดย่อ This paper investigates the dynamics of constructing a social network for livelihoods in a rural community in the Lower ISAN region of Thailand. The qualitative approach was adopted in the study. Group interviews were used to collect data from 15 key informants who were community leaders and community seniors, and this data was used together with non-participatory observation. The research area was a community named Preeng village, where the community had experienced socio-economic changes over a number of decades. Primary data was analysed using the content analysis method. The results explored how a social network was formed informally, through exchanges of natural resources and the kinship system, in the settlement period. Decades later, a social network was formed, brought about by migration due to drought in the rural area, as many villagers decided to seek work in the fishing industry. Currently, a social network has been formed within the contract farming system, between rice farmers and the middlemen of the rice mills, in order to advance their own interests. Keywords: household livelihoods, livelihoods, rural community, and social network  
ผู้เขียน
577080041-9 นาย ณัฐพล มีแก้ว [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0