2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Human papillomavirus (HPV) infection in a case-control study of oral squamous cell carcinoma and its increasing trend in northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 พฤศจิกายน 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Medical Virology  
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Wiley Periodicals, Inc. 
     ISBN/ISSN 10.1002/jmv.24744 
     ปีที่ 89 
     ฉบับที่
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1096-1101 
     บทคัดย่อ Human papillomavirus (HPV) is an independent risk factor for development of oral squamous cell carcinoma (OSCC). This study aimed to investigate the role ofHPV infection and the trend in percentage of HPV-associatedOSCCover a 5-year period in northeastern Thailand. In this case-control study, 91 exfoliated oral cell samples and 80 lesion cell samples from OSCC cases and exfoliated oral cells from 100 age/gender-matched controls were collected. HPV infection was investigated by PCR using GP5+/GP6+ primers followed by HPV genotyping using reverse line blot hybridization. Quantitative RT-PCR was used to evaluate HPV oncogene transcription. Temporal trends of HPV infection were evaluated in archived formalin-fixed paraffin embedded (FFPE) OSCC tissues using in situ hybridization. HPV DNA was found in 17.5% (14/80) of lesion samples from OSCC cases and 29.7% (27/91) of exfoliated oral cell samples from the same cases. These values were significantly higher than in exfoliated oral cell samples from controls (13%, 13/100). HPV-16 was the genotype most frequently found in OSCC cases (92.8%, 13/14 infected cases). Interestingly, HPV oncogene mRNA expression was detected and correlated with OSCC cases (P < 0.005). Of 146 archived FFPE OSCC samples, 82 (56.2%) were positive for high-risk HPV DNA and 64 (43.8%) cases were positive for HPV E6/E7 mRNA expression. There was a trend of increasing percentage of HPV-associated OSCC from 2005 to 2010. This was especially so for females with well-differentiated tumors in specific tongue subsites. We suggest that HPV infection plays an important role in oral carcinogenesis in northeastern Thailand. 
     คำสำคัญ DNA extraction, human papillomavirus, oncogenes, RNA extraction 
ผู้เขียน
537070009-7 น.ส. เพ็ญศิริ ภูสิงหา [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0