2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Screen Printed Electrodes (SPE) for Rapid Electrochemical Determination of Commercial Melatonin Products 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference of Pharmaceutical Sciences and Medicines 2017 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
     สถานที่จัดประชุม Central laboratory, Faculty of sciences, Burapha University, Chonburi, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 16 มิถุนายน 2560 
     ถึง 16 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 125-129 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Melatonin is widely used medically, but there are no rapid methods for determination of commercial products. This study used low cost commercial carbon screen printed electrodes (SPE) for rapid melatonin determination using cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV). The ferricyanide system was used to test electrode stability at various scan rates in PBS. After optimization, a linear calibration curve for melatonin was obtained in the concentration range from 0-250 ng/µL (r2=0.99), with a detection limit of 0.30 ng/µL. Melatonin was determined in five commercial products with good accuracy (0.6-3.5%) compared to HPLC, however precision was lower (SPE 3.3-7.5% RSD compared to 0.07 to 0.16% RDS for HPLC). SPE with rapid electrochemical determination provides ease of handling with small volume, no sample extraction, low cost, electrodes can reused at least 10 times, giving advantages for screening of pharmaceutical products compared with traditional HPLC. 
ผู้เขียน
585150003-5 น.ส. พัชนุพร สุนนท์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0