2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Adsorptive Removal of Manganese (II) from Aqueous Solution using Graphene Oxide: A Kinetics and Thermodynamics Study 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร ORIENTAL JOURNAL OF CHEMISTRY 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร SCIENTIFIC PUBLISHERS 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ An excess amount of manganese is known to affect neurological toxicity. This study focused on adsorptive removal of Mn(II) using graphene oxide, which was carried out under optimum conditions after varying some experimental effects including the initial Mn(II) concentration, pH and an incubation time. It was demonstrated that Mn(II) adsorption behaviour follows Langmuir isotherm model. The maximum adsorption capacity for the removal of Mn(II) from an aqueous media was 41.67 mg/g at pH 5 and their adsorption state was accomplished within 30 min. The adsorption kinetic was applicable to the pseudo second-order kinetic model. For thermodynamics study, three parameters including changes in free energy, enthalpy and entropy were also studied. Overall, the adsorption behaviour was exothermic and spontaneous in nature.  
     คำสำคัญ Graphene oxide; Manganese; Adsorption isotherm; Thermodynamics; Kinetics 
ผู้เขียน
575020152-2 นาย เอนก สุดใด [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ
567020008-2 นาย ประวิทย์ เนื่องมัจฉา
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0