2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ทางการเงินของการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส ในอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารการจัดการป่าไม้ 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER () 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     ISBN/ISSN ISSN. 1906-022XX 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่ 21 
     เดือน กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 1-12 
     บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกสวนป่าไม้ยูคาลิปตัสสายพันธุ์ H4 และ 2) วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินในการลงทุนปลูกสร้างสวนป่า ไม้ยูคาลิปตัส สายพันธุ์H 4 ของสวนป่ามัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อหาระยะเวลาคืนทุนของโครงการ การวิเคราะห์ผลตอบแทนของโครงการ โดยทำการวิเคราะห์ มูลค่าปัจจุบันสุทธิของผลตอบแทน(NPV) อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน(B/C) และอัตราผลตอบแทนภายใน(IRR) ผลการวิเคราะห์ทางด้านการเงินของโครงการ พบว่า มูลค่าปัจจุบันสุทธิ เท่ากับ 2,732,956.71บาท อัตราผลตอบแทนภายในเท่ากับร้อยละ 13.80 ซึ่งมีค่ามากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และ อัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุน มีค่าเท่ากับ 1.29แสดงว่า โครงการปลูกสร้างสวนป่าไม้ยูคาลิปตัส สายพันธุ์ H4 มีความคุ้มค่าที่จะลงทุน ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการ กรณีเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยกำหนดต้นทุนรวมคงที่ และ กรณีต้นทุนรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 โดยกำหนดให้รายได้รวมคงที่ ไม่ว่าจะพิจารณาจากมูลค่าปัจจุบันสุทธิอัตราผลตอบแทนภายในโครงการ และอัตราส่วนผลตอบแทนต่อต้นทุนพบว่า โครงการนี้มีผลตอบแทนคุ้มค่าการลงทุน แต่หากต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 โดยกำหนดต้นทุนรวมคงที่จะส่งผลให้โครงการนี้มีผลตอบแทนไม่คุ้มค่าการลงทุน 
     คำสำคัญ สวนป่า, การวิเคราะห์ทางการเงิน 
ผู้เขียน
575030069-3 นาย ประกอบ กนกหงส์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0