2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Neuroprotective and memory enhancing effect of the combined extract of purple waxy corn cob and pandan in ovarrictomized rats 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 มิถุนายน 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Oxidative Medicine and Cellular Longevity 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Hindawi Publishing Corporation  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The neuroprotectant and memory enhancer supplement for menopause is required due to the side effects of hormone replacement therapy. Since purple waxy corn cob and pandan leaves exert antioxidant and acetylcholinesterase inhibition (AChEI) effects, we hypothesized that the combined extract of both plants (PCP) might provide synergistic effect leading to the improved brain damage and memory impairment in experimental menopause. To test this hypothesis, female Wistar rats were ovariectomized bilaterally and orally given various doses of the functional drink at doses of 20, 40 and 80 mg/kg for 28 days. The animals were assessed non-spatial memory using object recognition test every 7 days throughout the study period. At the end of study, they were assessed oxidative stress status, AChEI, neurons density and ERK1/2 signal in prefrontal cortex (PFC). Interestingly, all doses of PCP increased object recognition memory and neuron density but decreased oxidative stress status in PFC. Low dose of PCP also decreased AChE activity while medium dose of PCP increased phosphorylation of ERK ½ in PFC. Therefore, the improved oxidative stress status and cholinergic function together with signal transduction via ERK in PFC might be responsible for the neuroprotective and memory enhancing effects of PCP. 
     คำสำคัญ purple corn cob, pandan, menopause, memory, neuroprotective  
ผู้เขียน
557070013-8 น.ส. วรนันท์ คีรีสัตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะแพทยศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0