2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The application of brand personality concept to the city context in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 พฤษภาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International conference on evolving trends in academic and practical research 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Akademika Nusa Internasional Association of Social Sciences and Humanities 
     สถานที่จัดประชุม Taipei, Taiwan 
     จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 พฤษภาคม 2560 
     ถึง 19 พฤษภาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 60-67 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ Abstract Brand personality is a concept that can be applied to several other contexts than products. For example, city brand personality, which refers to human personal- ity traits describing personality of a city, has attracted numerous researchers. Hence, the present study has attempted to investigate how brand personality can be applied to a Thai city by choosing Khon Kaen, one of Thailands key cities, as research site. Further, this study has sought to identify the influence of city brand personality on pur- chase intention. Through convenience sampling, a survey with 361 Thai consumers was conducted. Results reveal that brand personality of Khon Kaen is comprised of five factors: kindness & reliability, dream man, excitement, ruggedness, and country girl. Among these factors, kindness and reliability, dream man, and country girl are those influencing intention to purchase Khon Kaen products. 
ผู้เขียน
557210009-1 ว่าที่ ร.อ. ศรัณย์ อมาตยกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไม่เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 2