2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Social Force for Corruption Preventing in Local Administration Organization of Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 พฤษภาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร International journal of Applied Business And  
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Serials Publications (P) Ltd. 
     ISBN/ISSN 0972-7302 
     ปีที่ 2017 
     ฉบับที่ 15 
     เดือน May
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 275-281 
     บทคัดย่อ This research is the one part of dissertation “Social Forces’ Networks to Preventing for the Local Administration Organization in the Northeast of Thailand” had reviews on core conceptual issue of prevention in the local administration organization of Thailand. The objective aims to study the social force effective audit against corruption prevention in the local administration organization of Thailand. We employed qualitative documentary research. The data were reviewed approximately 30 cases under the Office of Public Sector Anti-Corruption Commissions (PACC) in the year 2011-2015. We were focused on two types of corruption as the public budget and position misused. We founded that there are seven characteristics on corruption in local organization administration. Commonly attributed as (1) avoided legal (2) defame (3) position exemption (4) embezzlement (5) misacting in position (6) common interest and (7) righteousness-based.  
     คำสำคัญ social force, local administration organization of Thailand, corruption preventing  
ผู้เขียน
547080026-2 นาย วิชัย ธรรมวิจิตเดช [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0