2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Iron and Manganese Removal by Ozonation Process from Aqueous Solution 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 มิถุนายน 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม THE 9th REGIONAL CONFERENCE ON MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING (RCMME 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม NATIONAL UNIVERSITY OF LAOS, FACULTY OF ENGINEERING, MECHANICAL ENGINEERING 
     สถานที่จัดประชุม MUONG THANGH LUXURY HOTEL, VIENTIANE, LAO  
     จังหวัด/รัฐ VIENTIANE, LAO  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 29 มิถุนายน 2560 
     ถึง 30 มิถุนายน 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ The aim of this research was to investigate the interaction of the iron and manganese removal contaminated in water by oxidation reaction in ozonation process. Ozone is well known as a good oxidizing agent. In this work, the independent effects such as the initial Fe concentration (1.25, 2.5, 5, 7.5 and 8.75 mg/L and ozone concentration (5.4825, 10.9700, 21.9450, 32.9200 and 38.4075 mg/L) designed Central Composite design (CCD) as a one of the design of experiments to examine the optimal conditions and including main and interaction of their effects. The ozone concentration in the reactor was increased with increasing of operating times of ozone generator and linearly increased at the rate about 2.194 mg O3/Lmin. The results from the design of experiment part were found that all of independent effects and interaction effects were significant to the iron and manganese removal. Finally, this research was investigate the effect of support for manganese and iron removal were studied at initial Mn removal 5 mg/L, initial Fe removal 5 mg/L, initial solution pH 4 and ozone concentration 21.9450 mg/L. The result was observed that the manganese and iron removal in with support (Al2O3) showed higher than without support in every reaction time. Besides, study to the effect of support with porous (Al2O3) and without porous (Plastic sphere). The manganese and iron removal in support with porous showed higher than support without porous in every reaction time. Keywords: Iron and Manganese removal; Oxidation reaction; Ozone 
ผู้เขียน
595040072-0 น.ส. สุนิสา จงดี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0