2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Teenage Pregnancy and Social Dilemma in Northeast Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of Public Health and Development 
     มาตรฐานของวารสาร OTHER (ACI) 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร ASEAN Institute for Health Development , Mahidol University 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน May - August 2017
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า  
     บทคัดย่อ The purpose of this study was to explore the awareness of communities about teenage pregnancy among youth by using focus group of 56 participants. Qualitative method was adopted and analysis was performed in-focus group discussion. The results show that the qualitative analysis revealed current situation of teenage mothers that is the biggest problem that should be resolved. The focus group participants agreed that the issue of teenage pregnancy, there are several causes such as problems of themselves, parent/guardian or families, social and environment. The most important is teaching of sex education. It is too weak and is not suited to the present social context, so that schools should provide training about sexual relationships, how to avoid having sex and the skills to refuse sexual relationships. Schools should be a priority setting for interventions and should teach about sex education more. This study contributes to understanding the aweareness of Thai teenage mothers, their mothers and community representatives. This study explored the opinions of Thai teenage mothers, their perceptions of the causes of teenage pregnancy, and their views on preventing associated problems for the next generation of youth from several groups, including groups of teenage mothers. 
     คำสำคัญ Teenage mothers, Premature pregnancy, Focus group discussion, Awareness 
ผู้เขียน
547110006-3 ส.อ. วัชรพล วิวรรศน์ เถาว์พันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0