2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ High‐temperature ethanol production using thermotolerant yeast newly isolated from Greater Mekong Subregion  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 มกราคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Brazilian Journal of Microbiology 
     มาตรฐานของวารสาร ISI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 48 
     ฉบับที่
     เดือน july-september
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 461-475 
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Thermotolerant yeast, Box–Behnken experimental design, Response surface method, Ethanol production, Sweet sorghum juice (SSJ) 
ผู้เขียน
547160004-7 น.ส. อธิยา เตชะปารินทร์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0