2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวิเคราะห์ระบบบัญชีงานสั่งทำสำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ขนาดย่อม 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 1 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     สถานที่จัดประชุม อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
     จังหวัด/รัฐ สงขลา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 1 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 1 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 194 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพิมพ์กรณีศึกษาตามหลักการของระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ เพื่อหาข้อบกพร่องและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนให้มีความเหมาะสม โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องและการสังเกตขั้นตอนการจัดเก็บข้อมูลตามระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ รวมถึงศึกษาเอกสารภายในกิจการ และเอกสารทางวิชาการ นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณนาโดยการใช้ผังทางเดินเอกสารทางบัญชีเป็นเครื่องมือในการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ระบบบัญชีต้นทุนของโรงพิมพ์กรณีศึกษายังไม่เป็นไปตามหลักการของระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำพบข้อบกพร่อง ดังนี้ 1) มีการจัดประเภทต้นทุนไม่ถูกต้องและครบถ้วน 2) ไม่มีการบันทึกการส่งคืนวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต 3) ขาดการจัดทำเอกสารในการเก็บข้อมูลต้นทุน 4) ใช้ต้นทุนจริงในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ทำให้เกิดความล่าช้า และ 5) ใช้เกณฑ์ปันส่วนค่าใช้จ่ายการผลิตแบบอัตราเดียว ดังนั้น ผู้ทำการศึกษาจึงเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ โดยจำแนกประเภทของต้นทุนตามองค์ประกอบต้นทุนผลิต ให้มีการจัดทำบัตรต้นทุนงานสั่งทำและบัตรจดเวลาการทำงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้วิธีต้นทุนปกติในการคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วน ในการรวบรวมข้อมูลทางด้านบัญชีต้นทุนเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจต่อไป  
ผู้เขียน
555210023-3 นาง ปิยะธิดา ศานติสิริรัฐ [ผู้เขียนหลัก]
คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 1