2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี (Noise Level of Inpatient Department Sunpasitthiprasong Hospital Ubon Ratchathani) 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 18 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-มีนาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสารวจแบบภาคตัดขวาง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับเสียงของหน่วยบริการผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี โดยศึกษาค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของหอผู้ป่วย และค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางวัน ค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางคืนภายในหอผู้ป่วย เพื่อวิเคราะห์หาค่าน้อยสุด-ค่ามากสุดของค่าระดับเสียงเฉลี่ย ทาการตรวจวัดระดับเสียงในหอผู้ป่วยจานวน 21 หอ โดยแต่ละหอตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงต่อเนื่องกัน 3 วัน ผลการศึกษา พบว่า ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมงและค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 44.0-72.1 และ 53.8-65.6 เดซิเบลเอ ตามลาดับ สาหรับค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางวันและค่าระดับเสียงเฉลี่ยช่วงกลางคืน มีค่าระหว่าง 54.0-66.2 และ 52.7-65.3 เดซิเบลเอ ตามลาดับ และพบว่าหอผู้ป่วยหนักมีค่ามากสุดของระดับเสียงเฉลี่ยมีค่ามากกว่าหอผู้ป่วยสามัญและหอผู้ป่วยพิเศษ สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากเสียงของเครื่องมือทางการแพทย์ภายในหอผู้หนักที่มีใช้งานตลอดเวลา เช่น เสียงเตือนของมอนิเตอร์ เสียงเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน หรือเสียงเครื่องควบคุมการให้สารละลายอัตโนมัติ และเมื่อเทียบค่าระดับเสียงภายในหอผู้ป่วยกับค่าแนะนาระดับเสียงที่เหมาะสมภายในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลตามมาตรฐานของ USEPA ที่กาหนดระดับเสียงเฉลี่ยสูงสุดไม่ควรเกิน 45 เดซิเบลเอ พบว่ามีค่าเกินในทุกหอผู้ป่วย ซึ่งเสียงรบกวนที่เกินจากมาตรฐานย่อมส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยได้ 
     คำสำคัญ ระดับเสียง, หน่วยบริการผู้ป่วยใน, โรงพยาบาล 
ผู้เขียน
585110113-2 นาย ณัฐวุฒิ พรศิริ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0