2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Applying GA-SVR to Derive 12-lead ECG from EASI-lead System. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 2 กรกฎาคม 2560 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 32nd International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2017) 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IEIE (The Institute of Electronics and Information Engineers) 
     สถานที่จัดประชุม Haeundae Grand Hotel 
     จังหวัด/รัฐ Busan, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 2 กรกฎาคม 2560 
     ถึง 5 กรกฎาคม 2560 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2017 
     Issue (เล่มที่) 32 
     หน้าที่พิมพ์ 95-98 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ For years, the 12-lead Electrocardiogram (ECG) monitoring system has been the standard clinical method of heart disease diagnose. Measuring all 12 leads is often impractical. The EASI-lead system was introduced by Gordon Dower in 1988 with Dower’s equation. The EASI system is an ECG monitoring system with five cables positioned in EASI mode, a valid alternative to the standard 12-leas ECG for cardiac rhythm abnormalities detection. Therefore, the EASI system might be advantageous for long-term patient monitoring. Ever since various attempts have been explored to improve the synthesis accuracy. This paper presents how Genetic Algorithm-Support Vector Regression (GA-SVR) was used to find a set of transfer function for deriving the 12-lead ECG from EASI-lead system. The experiments were conducted to compare the results of GA-SVR and those of Dower’s method against the original data set from PhysioNet Database. The results have shown that the performance obtained from GA-SVR gave much less RMSE for all signals. 
ผู้เขียน
567040042-0 นาย พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0