2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ำวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 11 กรกฎาคม 2560 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 
     ISBN/ISSN 1906-2605 
     ปีที่ 11 
     ฉบับที่
     เดือน มกราคม-เมษายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2561 
     หน้า  
     บทคัดย่อ การศึกษาเชิงทดลอง แบบ Repeated Measured Factorial Designs เพื่อศึกษาผลของอุณหภูมิและเวลาต่อการลดลงของชนิดและปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในการอบหม่ำวัวด้วยเตาไมโครเวฟในจังหวัดกาฬสินธุ์ทดลองกับหม่ำทั้งท่อน จำนวน 216 ตัวอย่าง และหม่ำหั่นท่อน จำนวน 144 ตัวอย่าง ตรวจจุลินทรีย์ ได้แก่ Escherichia coli. และ Salmonella spp., Staphylococcus aureus., Yeast & Mold ศึกษาระหว่างเดือนสิงหาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560 ผลการศึกษา พบว่า หม่ำทั้งท่อนเมื่อให้ความร้อน 600 วัตต์ ในเวลา 5 นาทีสามารถลดเชื้อSalmonella spp., Staphylococcus aureus, Yeast & Mold, Escherichia coli ทั้งหมดได้ร้อยละ 100.0 และหม่ำแบบหั่นเป็นท่อนๆ ที่ระดับพลังงานความร้อน 600 วัตต์ ในเวลา 3 นาที สามารถทำลายเชื้อ Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Yeast & Mold, Escherichia coli ได้ร้อยละ 99.17, 100, 100 และ 99.20 ตามลำดับ ให้ความร้อนนานกว่านี้ หม่ำแบบหั่นจะไหม้ หม่ำเป็นอาหารอีสานที่มีความเสี่ยง ดังนั้นผู้บริโภคหม่ำให้ปลอดภัยจากจุลินทรีย์มากที่สุด ควรอบหม่ำแบบท่อน ให้ความร้อน 600 วัตต์ ในเวลา 5 นาที This study was an experimental research, Repeated Measured Factorial Designs. The study aimed was to investigate the effects of temperature and time on the reduction of Kalasin province. The samples were Mum rod 216 samples and Mum piece 144 samples. The quantity and type of microorganisms to “Mum (preserved) Beef” with a microwave oven in determined reduction of Escherichia coli, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, and Yeast & Mold. The studied time between August, 2016 to April, 2017. The studied results found that at 600 watts for 5 minutes to Mum rod capable reduce of Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Yeast & Mold., and Escherichia coli all equal 100.00 percent. When Mum piece in microwave oven 600 watts for 3 minutes reduced Salmonella spp., Staphylococcus aureus, yeast & Mold and Escherichia coli equal 99.17 %, 100.00%, 100.00%, and 99.20%, respectively. If longer heat, the Mum piece would burn. Mum is as risk food. So, consumer should oven Mum rod at 600 watts for 5 minutes for the most safety from microorganism.  
     คำสำคัญ หม่ำวัว การลดลงของเชื้อจุลินทรีย์ 
ผู้เขียน
585110129-7 นาย อรรคพล ภูผาจิตต์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0